Dla inwestora

Tytuł

Podatki lokalne

Treść:

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

 

1) od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,53 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:


a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnychlub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
- gier i zakładów wzajemnych gdzie stawka podatku wynosi 23,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na garaże lub na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych na komórki i inne pomieszczenia gospodarcze związane z mieszkaniami gdzie stawka podatku wynosi - 2,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznej działalności kulturalnej, z wyłączeniem części udostępnionych przez podatnika innym podmiotom na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy o podobnym charakterze, na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) grunty związane z budynkami wielolokalowymi wykorzystywane przez osoby fizyczne na tzw. ogródki przydomowe na podstawie umów zawartych z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski;
3) nieruchomości stanowiące wyłączną własność lub będące w wyłącznym użytkowaniu wieczystym albo stanowiące przedmiot wyłącznego samoistnego posiadania osób fizycznych nie posiadających żadnych źródeł dochodów, utrzymujących się wyłącznie
ze świadczeń pomocy społecznej;
4) nieruchomości lub ich części oraz obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, które nie znajdują się w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.

  • Pobierz
    UCHWAŁA NR XLVIII/184/2013 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
     

Wyszukaj w portalu

Kontakt

Polecane filmy

Miejski Informator Samorządowy

Miejski Informator Samorządowy