UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN


W odpowiedzi na ogłoszony  w dniach od 15.03.2017r. do 07.04.2017r.  otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych, którzy chcą wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kultu...

 

Informacja


Na podstawie Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr IV/76/2017 z dnia 7 lutego 2017r informujemy, że w oznaczonym terminie tj. w dniach 30.03 -24.04.2017r. nie zgłosiła się wy...

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKA KOMITETU MONITORUJĄCEGO „PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2016-2023”


Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza nabór na członka Komitetu Monitorującego, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Zarządzeniem nr IV/76/2017 Prezydent...

OGŁOSZENIE O NABORZE

 


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...

W dn. 28.12.2016r. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła uchwałę przyjmującą Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.


Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 sporządzony został w związku z potrzebą określenia charakteru i zakresu postulowanych inwestycji i działań od...

Logo rewitalizacji

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w planowaniu działań rewitalizacyjnych w obszarach problemowych naszego miasta. W tym celu udostępniamy specjalną, dedykowaną zakładkę internetową, gdzie publikować będziemy różnorodne informacje, materiały poglądowe, sprawozdania i sondaże dotyczące rewitalizacji w Ostrowcu....