UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Świętokrzyskiej 22.
Wnioski można pobierać formie papierowe w pokoju 2.23


Wypełnione wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Realizacji Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pok. 2.23 (2 p.)


Wypełnione wnioski o dodatek energetyczny należy składać w Referacie Realizacji Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pok. 2.22 (2 p.)

Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych;
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • Osobom mieszkającym w lokalach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Wymogiem przyznania dodatku jest zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w lokalu przez wszystkie osoby umieszczone we wniosku. Jeżeli osoba jest zameldowana w lokalu, ale w nim nie zamieszkuje, nie należy wpisywać jej do wniosku.
 
Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę jest mniejszy niż 150% kryterium w gospodarstwie 1-osobowym lub 100% w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:

 • 15% miesięcznych dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 1-osobowym;
 • 12% w gospodarstwie 2-4 osobowym;
 • 10% w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Jeżeli miesięczny dochód na osobę wynosi 150-175% kryterium w gospodarstwie 1-osobowym lub 150-175% w gospodarstwie wieloosobowym, udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:

 • 20% w gospodarstwie 1-osobowym;
 • 15% w gospodarstwie 2-4 osobowym;
 • 12% w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

 
 
Jeżeli miesięczny dochód na osobę jest większy niż 175% kryterium w gospodarstwie
1-osobowym lub 125% w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas wracamy do niższego udziału własnego. Ewentualnie wyliczony dodatek mieszkaniowy obniża się natomiast o nadwyżkę między osiągniętym miesięcznym dochodem na osobę,  a kryterium ustawowym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania „starego” dodatku. Wysokość dodatku wylicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na powierzchnię normatywną a kwotą, którą rodzina musi pokryć z własnych dochodów.
Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu ziemnego, wówczas przysługuje ryczałt na zakup opału.
 
Wysokość dodatku łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.
 
Wydanie decyzji może być poprzedzone wywiadem środowiskowym, który powinien być przeprowadzony w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku stwierdzenia rażących dysproporcji lub odmowy złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, odmawia się przyznania dodatku.

Jeżeli osoba przez okres dwóch miesięcy nie opłaca kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy czynszem, a dodatkiem, wówczas wstrzymuje się dodatek. Po uregulowaniu należności, co potwierdzi zaświadczenie od zarządcy budynku, dodatek mieszkaniowy zostaje odblokowany. Wstrzymanie dodatku nie wyklucza możliwości ubiegania się o nowy dodatek po upływie okresu przyznania poprzedniego.

 

Dodatek energetyczny

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059) oraz ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984), od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 2. złożyć wniosek (podanie) o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Prosimy również o dołączenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy oraz w przypadku wypłaty świadczenia na konto bankowe - numeru rachunku bankowego.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r., w sprawie wysokości dodatku energetycznego (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, poz. 291), wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016r. wynosi odpowiednio dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną - 11,09 zł/miesiąc,
 2. składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł/ miesiąc,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).
Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 2. w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego oraz poboru podatku dochodowego od świadczenia.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22, w godzinach od 7.00 – 15.00 (pokój nr 2.15 II piętro) tel. (041) 276-76-69.