Samorząd

Tytuł

Wydział Środowiska

Zdjęcie:
Treść:

 

 
Naczelnik Wydziału: Aldona Sobolak

Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski
pok. 303, tel: 41 267 21 70
STRUKTURA WEWNĘTRZNA WYDZIAŁU:


Referat Ochrony  Środowiska

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 

Do zadań Wydziału  Środowiska należy:

1)    realizacja zadań wynikających  z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony  środowiska, a w szczególności:
a)    kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,
b)    prowadzenie monitoringu środowiska,
c)    współpraca z organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządowymi i rządowymi
w zakresie ochrony środowiska,
d)    opracowanie i aktualizacja programu ochrony  środowiska, programu ograniczenia niskiej emisji, monitoring i przygotowywanie raportów z realizacji programów,
e)    prowadzenie spraw dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia ekologicznego,
f)    prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i korzystaniem ze  środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  i gospodarki wodnej,
g)    prowadzenie ewidencji dot. występowania na terenie Gminy wyrobów  zawierających azbest
i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

2)    realizacja działań edukacyjnych wynikających z przepisów środowiskowych, programu ochrony środowiska, koordynacja działalności Centrum Edukacji Ekologicznej,
3)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
a)    udostępnianie informacji o  środowisku i jego ochronie,
b)    prowadzenie publicznie dostępnych informacji o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnianie tych informacji drogą elektroniczną,
4)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, a w szczególności:
a)    wydawanie zezwoleń, decyzji, a w szczególności ustalenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz przygotowywanie decyzji w zakresie ulg w tej opłacie, przewidzianych ustawą,
b)    przygotowywanie przepisów prawa lokalnego przewidzianych ustawą,
c)    prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
d)    wykonywanie przyjętych obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
e)    nadzór nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
f)    nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym odpady komunalne,
g)    prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji  przewidzianej ustawą,

5)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, a w szczególności zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność gminy,
6)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
a w szczególności:
h)    wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów
i)    nakładanie kar administracyjnych za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia i za zniszczenie zieleni,
j)    przygotowywanie stosownych uchwał w zakresie wyznaczania form ochrony przyrody,

7)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze,
a w szczególności:
a)    uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż oraz zakresu i sposobu wykonywania obowiązków związanych z cofnięciem albo wygaśnięcia koncesji,
b)    opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego oraz uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,

8)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach i ustawy
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
z dnia11 maja 2001r. o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a w szczególności:
a)    opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
b)    opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów,
c)    prowadzenie postępowania w sprawach składowania lub magazynowania odpadów
w miejscu na ten cel nie przeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów,
d)    zbieranie informacji o przedsiębiorcach wytwarzających odpady,

9)    realizacja, aktualizowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca  Świętokrzyskiego na lata 2008-2032.

 


Wyszukaj w portalu

Wyślij formularz

Elektroniczna skrzynka podawcza

Miejski Informator Samorządowy

Miejski Informator Samorządowy

Forum i czat

Oficjalne forum Urzędu Miasta