Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

mapa Ostrowiec Świętokrzyski jest położony w południowo-wschodniej Polsce, w północnej części województwa świętokrzyskiego. Miasto jest zlokalizowane w połowie odległości między Krakowem a Warszawą. Największe aglomeracje Polski znajdują się w odległości około 180 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.

Położenie miasta wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: 50° 56’ N; 21° 23’ E.

 • Główną drogą dojazdową do miasta jest droga krajowa numer 9

Przez miasto przebiega ważna droga krajowa nr 9, która jest częścią międzynarodowej trasy E371. DK9 biegnie z Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski i Rzeszów łącząc się z przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku. Jest to główna droga dojazdowa do miasta, stanowiąca zarazem najkrótsze połączenie do autostrady A4 w Rzeszowie (węzeł Rzeszów Centralny).

 

Ostrowiec Świętokrzyski w zasięgu 4 dróg krajowych: DK9, DK74, DK79, DK42

W promieniu 20 km od Ostrowca Świętokrzyskiego przebiegają następujące drogi krajowe:

Droga krajowa nr 74

DK74 łączy drogę ekspresową S8 z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. DK74 będzie przyszłą drogą ekspresową S74 łączącą się z drogą ekspresową S19 w Nisku. Droga przebiega w odległości 17 km od Ostrowca Świętokrzyskiego łącząc się w Opatowie z DK9.

 

Droga krajowa nr 79

DK79 łączy Warszawę z Krakowem i Katowicami. Droga przebiega w odległości 20 km od Ostrowca Świętokrzyskiego łącząc się w Czekarzewicach z drogą wojewódzką nr 754.

 

Droga krajowa nr 42

DK42 łączy drogę krajową nr 9 (węzeł Rudnik) z drogą ekspresową S7 w Skarżysku-Kamiennej oraz dociera do ważnej drogi krajowej nr 1 w Radomsku (przyszła autostrada A1). Droga przebiega w odległości 15 km od Ostrowca Świętokrzyskiego łącząc się w Rudniku z DK9.

 

Droga krajowa nr 9

Główny szlak komunikacyjny przechodzący przez miasto bezpośrednio łączący się w swoim przebiegu z DK42, DK74, A4.

 

Ostrowiec Świętokrzyski w pobliżu dwóch dróg ekspresowych S7 i S74

S7

W Skarżysku-Kamiennej – 48 km od Ostrowca Świętokrzyskiego – przebiega droga ekspresowa S7 łącząca północ oraz południe Polski. S7 stanowi główne połączenie między Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Aktualny czas przejazdu DK9 i DK42 z Ostrowca Świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej wynosi 50 minut. Docelowo jest planowana budowa drogi krajowej nr 9 i nr 42 do standardu drogi dwujezdniowej klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) na odcinku od Skarżyska-Kamiennej, przez Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski aż do planowanej obwodnicy Opatowa.

S74

Zaledwie 15 km będzie dzieliło Ostrowiec Świętokrzyski od planowanego przebiegu drogi ekspresowej S74 i DK9, stanowiących obwodnicą Opatowa. Oznacza to, że w ciągu 15 minut będzie można dotrzeć do głównego węzła drogowego w Opatowie, a następnie kontynuować podróż w kierunku drogi ekspresowej S19 albo S8. Budowa odcinka drogi ekspresowej S74, od Kielc do Niska wraz obwodnicą Opatowa jest planowana do realizacji w latach 2018-2025. Inwestycja znajduje się w rządowym "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023" (z perspektywą do 2025 r.).

 

Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 (tzw. mała obwodnica – budowa V etapu Zagłoby)

W ramach zadania planowany jest odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km poprowadzonej nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do istniejącej drogi krajowej nr 9 będącej wylotem z Ostrowca w kierunku Rzeszowa. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także do uwolnienia od korków i hałasu mieszkańców centrum miasta. Obecnie droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało już w 2010 roku liczbę 22 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa. Budowa tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego została wpisana do rządowego ,,Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)". Na podstawie tego dokumentu realizację inwestycji przewiduje się w latach 2019-2021. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i budowy drogi.

MapaPBDK2014 2023 2025

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Planowane inwestycje drogowe w ciągu drogi krajowej nr 9 i 42 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Budowa dwujezdniowej drogi nr 42 i 9 o na odcinku Brody – Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach przygotowuje do realizacji inwestycję polegającą na budowie dwujezdniowej drogi nr 42 i 9 o na odcinku Brody – Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest to tzw. zachodnia obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na podstawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wybrany został II wariant przebiegu obwodnicy omijający obszary chronione Natura 2000, jakimi są Wzgórza Kunowskie.

Nowa droga 2x2, klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), o długości 27 km, przebiegać będzie przez powiaty starachowicki, ostrowiecki i opatowski. Na terenie gmin Brody, Bodzechów, Kunów, Ostrowiec, Sadowie. Początek inwestycji znajduje się na granicy gmin Brody i Kunów. Do Rudnika nowa trasa ma biec po śladzie istniejącej drogi 42. Dalej trasa prowadzi według nowego obwodnicowego przebiegu poprzez miejscowości Chmielów, Świrna, Szewna. Projektowana droga łączy drogi 42 i 9 poprzez węzeł Rudnik. Następnie nowa droga odchodzi od istniejącej drogi nr 9, omija Nietulisko Fabryczne i łączy się ponownie z istniejącą drogą nr 9 w miejscowości Nietulisko Małe, aby biec po jej śladzie na długości około 4 km, po czym dochodzi do węzła Rudka. Kolejny odcinek nowej drogi o długości około 18 km biegnie nowym śladem najpierw po południowej stronie istniejącej drogi nr 9 omijając od strony zachodniej Ostrowiec Świętokrzyski, następnie po koło 11 km nowa trasa przecina istniejącą drogę krajową, przechodzi na jej zachodnią stronę, by w efekcie połączyć się z nowoprojektowaną obwodnicą Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74.

Na łącznej długości około 21 km droga przebiega po nowym śladzie, a na długości 6 km po istniejącym śladzie drogi nr 42 i nr 9.

W ramach inwestycji powstaną :

 • 4 węzły z Rudniku ( na połączeniu drogi nr 9 i nr 42 z włączeniem drogi powiatowej i gminnej), Rudce, Szewnej (na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 751), Miłkowie (na połączeniu planowanej drogi krajowej z istniejącą drogą nr 9)
 • 4 skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane w Nietulisku Małym, Kunowie, Jacentowie i Bogusławicach,
 • 8 mostów w ciągu drogi głównej i 5 mostów na drogach bocznych,
 • 10 wiaduktów w ciągu drogi głównej i 7 wiaduktów w ciągu dróg bocznych,
 • 4 tunele dla pieszych,
 • 5 zbiorników retencyjnych,
 • 33 przejścia dla zwierząt średnich i małych,
 • ekrany akustyczne o łącznej długości 7,7 km.

 

Poza ostrowieckim odcinkiem, całego zadania polegającego na budowie dwujezdniowej drogi krajowej nr 42 i 9 na odcinku Skarżysko-Kamienna–Opatów, kolejnymi etapami są:

 

Budowa Obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

Przedmiotem projektu jest budowa 12 km obwodnicy miasta Wąchock i miejscowości Parszów w ciągu drogi krajowej nr 42. Planowana inwestycja rozpoczyna się za granicami administracyjnymi Skarżyska-Kamiennej i w całości przebiega przez teren miasta i gminy Wąchock. Inwestycja ta będzie realizowana po 2020 roku.  

Przejście przez Starachowice

W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 42 (DK42) na odcinku przejścia przez miasto Starachowice oraz budowa drogi po nowym śladzie w Starachowicach i na terenach miejscowości m.in.: Kuczów, Jabłonna, Krynki, Styków i Brody w gminie Brody oraz w niewielkim fragmencie na terenie obrębu Rataje - gmina Wąchock i obrębu Rzepin Pierwszy i Dąbrowa - gmina Pawłów. Łączna długość analizowanego odcinka drogi krajowej nr 42 wynosić będzie 15 km.

 

Drogi wojewódzkie

Powiązanie miasta z siecią dróg krajowych i międzynarodowych tworzy droga krajowa nr 9, z którą krzyżują się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego drogi o ważnym znaczeniu regionalnym, z kierunku:

 

Droga wojewódzka nr 754 – Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Solec nad Wisłą

DW754 łączy drogę krajową nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim z droga krajowa nr 79 w Czekarzewicach. Następnie biegnie nowo wybudowanym mostem na rzece Wiśle w Kamieniu, gdzie przechodzi w drogę wojewódzką nr 747 i prowadzi do Konopnicy i łączy się z drogą ekspresową S19 pod Lublinem. DW754 została zmodernizowana w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego”. Inwestycja została zakończona w grudniu 2018 roku. DW754 odgrywa istotną rolę w obsłudze ruchu turystycznego i tranzytowego.

 

Droga wojewódzka nr 755 – Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów – Zawichost – Kosin

DW755 łączy drogę krajową nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim z drogą krajową 79 w Ożarowie oraz z drogą krajową nr 74 w Bałtówce. Droga wojewódzka nr 755, mimo swojej niewielkiej długości liczącej zaledwie 36 km, posiada bardzo ważne znaczenie gospodarcze i tranzytowe. DW 755 została zmodernizwoana latach 2014 - 2019 roku w ramach trzech zadań inwestycyjnych:

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Ćmielów
 • Drugi etap inwestycji będzie polegał na zaprojektowaniu, uzgodnieniu i wykonaniu obwodnicy Ćmielowa
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów na odcinku Ćmielów – Ożarów: etap III B.

 

Droga wojewódzka nr 751 – Suchedniów – Bodzentyn – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski

DW751 łączy się w Nowej Słupi z drogą wojewódzką nr 753, która w Woli Jachowej zespala się z drogą krajową nr 74. DW751 i DW753 jest głównym ciągiem komunikacyjnym łączącym stolicę województwa świętokrzyskiego – Kielce – z drugim pod względem wielkości miastem w województwie świętokrzyskim – Ostrowcem Świętokrzyskim.

 

Komunikacja kolejowa

Dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa przebiegająca przez miasto łączy je z jednej strony z dużym węzłem kolejowym w Skarżysku-Kamiennej, a z drugiej z Tarnobrzegiem, Rzeszowem i Przemyślem. W Ostrowcu Świętokrzyskim oprócz stacji kolejowej osobowej odbywają się kolejowe przeładunki towarów.

Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska – Końskie – Stąporków – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski – Tarnobrzeg – Dębica.

Od 2010 roku trwa systematyczna modernizacja odcinka Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Tarnobrzeg – Sobów – Sandomierz – Zalesie Gorzyckie. W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku znajdują się zapisy realizacji kolejnych inwestycji, które podniosą standard i parametry infrastruktury kolejowej linii nr 25.

Obecnie przebiegająca przez Ostrowiec Świętokrzyski linia kolejowa nr 25 posiada status linii kolejowej znaczenia państwowego w ramach Wschodniej Magistrali Kolejowej. Oznacza to, że odcinek  Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz będzie zmodernizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w latach 2017–2020. Inwestycje mają na celu przebudowę infrastruktury kolejowej do prędkości V=120 km/h w ruchu pasażerskim, i prędkości V=120 km/h w ruchu towarowym. Zakres prac przewiduje również przebudowę peronów na stacjach i przystankach osobowych.

Z odjazdami i przyjazdami do stacji kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się w Sieciowym Rozkładzie Jazdy Pociągów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tabeli nr 114 i A504.

Wyszukiwarka połączeń kolejowych jest dostępna na stronie: www.rozklad-pkp.pl

 

Komunikacja pasażerska

PKS Ostrowiec Świętokrzyski S.A. oraz pozostałe firmy przewozowe zapewniają sprawną i regularną komunikację pasażerską na terenie trzech powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego oraz lipskiego. Dzięki rozwiniętej sieci przewozów pasażerskich mieszkańcy regionu mogą dotrzeć do Ostrowca Świętokrzyskiego w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Lokalna komunikacja pasażerska odgrywa szczególną rolę dla lokalnego rynku pracy, ponieważ usprawnia transport pracowników między Ostrowcem Świętokrzyskim a sąsiadującymi gminami i powiatami.

Ostrowiec Świętokrzyski posiada również dalekobieżne połączenia pasażerskie, z największymi ośrodkami miejskimi w Polsce. PKS Ostrowiec Świętokrzyski S.A. prowadzi regularną komunikację pasażerską zapewniając dojazd do Lublina, Łodzi, Warszawy, Krakowa, Poznania, Przemyśla, a w okresie wakacyjnym również do Jastrzębiej Góry, Łeby, Ustki, Kołobrzegu, Rabki i Zakopanego.

Miasto posiada najlepsze połączenie pasażerskie z Warszawą i Rzeszowem. Linia na odcinku od Rzeszowa do Warszawy przez Ostrowiec Świętokrzyski obsługiwana jest przez wielu przewoźników.