Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga oblodzenie !!!

 Treść

 Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2018 na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni,

 

2) od budynków lub ich części:


a) mieszkalnych - 0,60 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnychlub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
- gier i zakładów wzajemnych, gdzie stawka podatku wynosi 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na garaże lub na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych na komórki i inne pomieszczenia gospodarcze związane z mieszkaniami gdzie stawka podatku wynosi - 2,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zapoznaj się z uchwałą

pdf Uchwała Nr LII/119/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (655 KB)

 

 

Stawki podatku od środków transportowych w 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim:

 W Ostrowcu Świętokrzyskim samorząd miejski znacząco obniżył stawki podatku od środków transportowych.

Z przyjętej przez radnych uchwały wynika, że im większa ciężarówka, tym wyższa obniżka podatku. Właściciel ciągnika siodłowego o dwóch osiach jezdnych, mogącego poruszać się z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej macie całkowitej zespołu pojazdów wyższej niż 36 ton zapłaci 1 382 zł. W przypadku przyczep i naczep o trzech osiach jezdnych bądź więcej, które łącznie z ciężarówką posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 36 ton podatek wyniesie 922 zł.

Proponowane obniżki oraz przyjazna polityka podatkowa władz miasta mają zachęcić przedsiębiorców do rejestrowania pojazdów w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wzmocnić konkurencyjność gminy wobec innych samorządów, a przede wszystkim przyczynić się do rozwoju firm transportowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pozytywnie o inicjatywie prezydenta miasta wypowiadają się właściciele lokalnych firm transportowych.

 

Zapoznaj się z uchwałą

pdf Uchwała Nr LII/120/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018 (901 KB)