Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA -   Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Granty rządowe dla przedsiebiorców przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 1 października 2019 r.).

 

Cel Programu

Program wspiera projekty inwestycyjne ukierunkowane na wzrost inowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Inwestor uzyskuje dotacje na realizację  swojego przedsięwzięcia.

 

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem.

 
Tytuły wsparcia

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość grantów może być zwiększona w wypadku oferowania pracownikom szkoleń.

 
Na jaki typ inwestycji?
  • Inwestycje innowacyjne i B+R
  • Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, Centrum Zaawanasowanych Usług Biznesowych
  • Inwestycje w regionach zagrożonych wykluczeniem
  • Promujące wyspecjalizowane, wysokopłatne, stabilne miejsca pracy
  • Strategiczne inwestycje produkcyjne

 

koszty inwestycji

szkolenie
 
Kryteria jakościowe dla projektów produkcyjnych

kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe dla projektów usługowych

jakościowe usługi

 
Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki
 

Zgodnie z Programem inwestorzy zobowiązani są do poniesienia w okresie utrzymania inwestycji kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.
 
Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polega na:
 
1) zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych;
2) zlecaniu realizacji programów studiów;
3) udział w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
4) finansowaniu, poprzez stypendia lub finansowanie zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. studia dualne.

 

Operator Programu
 
Operatorem Programu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister właściwy ds. gospodarki (aktualnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii). Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.
 
Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Programie.

Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Centrum Inwestycji Strategicznych (CIS) PAIH.

 

Procedura udzielania wparcia:

procedura udzielania

 Dokumenty do pobrania

Załączniki:

 

Materiały: