Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Prezydent Jarosław Górczyński

Prezydent Jarosław Górczyński zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i na rzecz jej mieszkańców, o wyrażenie swych opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 -2017 roku”, który jest już dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ostrowiec.pl w zakładce organizacje pozarządowe, a także zaprosił na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 października br. o godzinie 14:30 w Urzędzie Miasta sala, 001.

- Moim zdaniem właściwe jest przekazanie części zadań własnych gminy do realizacji przez organizacje pozarządowe- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Świetnie sprawdzają się organizacje, które realizują zadania z zakresu opieki społecznej. Liczę też na intensyfikację działań w dziedzinie kultury, a także sportu. Z myślą o sektorze pozarządowym chcę przekształcić obiekt po Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 pod jego potrzeby.

Konsultacja Gminnego Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2017  musi zostać przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz Uchwałą  Nr X/71/2011  Rady  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Konsultacje Programu na lata 2016 – 2017 są prowadzone w dniach 7.10.2015 r. - 23.10.2015 r. Projekt uchwały zgodnie z zapisami uchwały dot. konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ostrowiec.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych/konsultacje aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - inne informacje publiczne/komunikaty, obwieszczenia i inne informacje/konsultacje aktów prawa miejscowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Podmioty uprawnione mogą składać w ww. terminie w formie pisemnej na formularzu konsultacji opinie i uwagi do projektu uchwały w Sekretariacie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

W przedłożonym do konsultacji programie wprowadzono zmianę, jeżeli chodzi o priorytetowe zadania w gminie na 2016 rok., wprowadzono nowy zapis – „prowadzenie domu pomocy społecznej – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w związku z realizowanym przez Gminę Ostrowiec projektem Senior-WIGOR, gdzie zadanie polegające na prowadzeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej będzie zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym.
Zmieniony został także wzór ankiety do Ostrowieckiego Banku Informacji, która stanowi załącznik do Programu Współpracy, zostały wprowadzone dodatkowe zapisy, które ograniczają liczbę składanych załączników do ankiety, co ułatwia rejestracje organizacji w banku. 
Jeżeli wpłyną w trakcie konsultacji propozycje lub uwagi do projektu uchwały, które będą miały na celu poprawienie współpracy gminy  z organizacjami, a nie będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, zostaną wprowadzone zmiany do ostatecznej wersji programu.
Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2016 rok wynosi na dzień dzisiejszy ok.1.750.000 zł.  Nie jest to kwota ostateczna, zazwyczaj jest ona zmieniana w ciągu roku i dostosowywana do potrzeb realizowanych przez gminę zadań oraz zwiększana w zależności od liczby zadań zgłaszanych przez organizacje, zgodnie z art. 12 i 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 
W Programie współpracy na lata 2014-2015 zaplanowano w 2014 roku - kwotę 980.000 zł, która wzrosła do kwoty 2.310.049,20 zł. Natomiast w 2015 roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, która w chwili obecnej, czyli na koniec września wynosi ok. 1.923.000 zł.