UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

 

Program „Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego” jest konkretną i unikatową formą wsparcia dla lokalnie działających firm i szerzej również dla wszystkich mieszkańców miasta. Ostrowiecki pakiet antykryzysowy precyzują następujące uchwały i zarządzenia.

 

1. Pomoc dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – miasto dopłaci 1.9 mln zł. za wodę, czyli 1 zł za metr sześcienny, za II kwartał tego roku, dla każdego mieszkańca posiadającego wodomierz w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wsparcie dotyczy wszystkich taryfowych odbiorców, w tym także przedsiębiorstw.

 

pdf UCHWAŁA NR XXIX/24/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (74 KB)

 

2. Pomoc dla handlujących na Targowisku Miejskim - czynsz 1 zł za metr kwadratowy. Dzięki zastosowanej bonifikacie miesięczna stawka czynszu netto za 1 metr kwadratowy wyniesie 1 zł w okresie od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

pdf Zarządzenie Nr V/176/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska gminnego „Mój Rynek” w Ostrowcu Świętokrzyskim i udzielania bonifikat od opłat (94 KB)

pdf Zarządzenie Nr V/177/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 marca marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim (94 KB)

 

3. Pomoc dla firm wynajmujących lokale użytkowe od gminy, jej jednostek organizacyjnych i instytucji – czynsz 1 zł za metr kwadratowy - oraz najmujących lub dzierżawiących nieruchomości gruntowe

 

pdf Zarządzenie Nr V/185/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (105 KB)

 

pdf Zarządzenie Nr V/186/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie opłat z tytułu udostępniania nieruchomości lub ich części przez gminne jednostki budżetowe oraz gminne instytucje kultury (126 KB)

 

pdf Zarządzenie Nr V/187/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (124 KB)

 

pdf Zarządzenie Nr V/188/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo - Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim (387 KB)

 

pdf UCHWAŁA NR XXX/31/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 (807 KB)

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Załącznik do uchwały: spreadsheet Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (20 KB)

 

Wniosek o udzielenie ulgi powinien być skierowany, zgodnie z właściwością, do Prezydenta Miasta lub kierownika jednostki organizacyjnej i zawierać następujące informacje oraz dokumenty:

 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2) kwotę należności w podziale na poszczególne składniki (należność głównąi należności uboczne);
3) określenie rodzaju wnioskowanej ulgi i przyczyn ubiegania się o jej udzielenie;
4) proponowane warunki i terminy spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.

 

Jeżeli przyczyną ubiegania się o ulgę jest trudna sytuacja finansowalub majątkowa dłużnika, wniosek, poza informacjami wymienionymi wyżej powinien zawierać:


1) opis sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika oraz – w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną – informację o źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu;
2) istniejących zobowiązaniach dłużnika, w tym zobowiązaniach wobec Gminy i jej jednostek organizacyjnych;
3) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w pkt 1 i 2.

 (na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały poniżej)

  pdf UCHWAŁA NR LXII/76/2018 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym (306 KB)

 

Dodatkowych informacji, w sprawie najmu nieruchomości gminy, można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 26 72 194.

 

4. Pomoc dla mikroprzedsiębiorców – zwolnienie z podatku od nieruchomości mikroprzedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca 2020 r.

 

pdf UCHWAŁA NR XXX/30/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc dla mikroprzedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (769 KB)

 

Załącznik do uchwały: spreadsheet Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (20 KB)

 

Pozostałe załączniki: Korekta informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Osoby fizyczne (Korekta informacji na podatek od nieruchomości)

  document Szczegółowa instrukcja wypełnienia druku IN-1 (48 KB)

 

  pdf  IN-1-Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (62 KB)

  pdf zał. ZIN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (36 KB)

  pdf zał. ZIN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych (36 KB)

  pdf zał. ZIN-3 - dane pozostałych podatników (32 KB)

 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości)

pdf Broszura do formularza „deklaracja na podatek od nieruchomości” - dn-1(1) oraz załączników zdn-1(1) i zdn-2(1) (927 KB)

 

  pdf DN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości (73 KB)
  pdf zał. ZDN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (38 KB)
  pdf zał. ZDN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (37 KB)

 

Dodatkowych informacji, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, udzielają pracownicy Referatu Rachunkowości i Windykacji Podatkowej Urzędu Miasta, pod numerami telefonów: (41) 26 72 150, (41) 26 72 153, (41) 26 72 142.