Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz  niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych nr 35/17, 35/18, 35/19 i 4/13, 4/14 i 7/10, 4/16, 7/12, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Zobacz... (930 KB)

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Ewelina Maćkosz-Szczepanik

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. gruntu o pow. 0,0154 ha, stanowiącego części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 43/2 (obr. 22, ark. 1), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej, z przeznaczeniem pod tymczasowy...

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku, są obowiązani do złożenia
w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości (brutto)

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działki gruntu nr 4/12 i 7/9 (obr. 21, ark. 1) o powierzchni 0,1070 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zbożowej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Ewelina Maćkosz-Szczepanik

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Ostrowca...

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096r. ze zm. – dalej: k.p.a.)  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

            Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U...

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką, iż w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zmianie...