Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgodnie z art. 10, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 – dalej: kpa)  oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Ostrowca...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działki gruntu nr 32/1 i 32/2 (obr. 34, ark. 3) o powierzchni 0,1212 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Furmańskiej, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00065764/6.

pdf Zobacz wykaz (1.41 MB)

 

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku, są obowiązani do złożenia
w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości (brutto)

            Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U...

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką, iż w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zmianie...

 

TRWA NABÓR OCHOTNIKÓW

DO 102.batalionu lekkiej piechoty  WOT

 w SANDOMIERZU

Jesteś mężczyzną, kobietą – zostań żołnierzem 102.batalionu lekkiej piechoty

TERMINY SZKOLENIA DLA NOWYCH OCHOTNIKÓW: w listopadzie i grudniu 2019 roku

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie i pragniesz...