Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.01.2019r. została wydana decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm o długości ok. 190mb wraz z odejściami kanalizacyjnymi z rur PVC 160mm, o długości ok. 75mb w/przy ulicy Jana Milewskiego, z włączeniem do projektowanej studzienki rewizyjnej na kanale zlokalizowanym w w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach nr ew.: 47/18 (obręb 16, arkusz 6) stanowiącej pas drogowy ulicy Jana Milewskiego, 47/15 (obręb 16, arkusz 6) położonej przy w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ulica Henryka Sienkiewicza 91, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożonego w dniu 04.12.2018r. przez pełnomocnika w osobie Pani Mileny Olichwirowicz- Tomala, prowadzącej firmę MTO Projekt, osiedle Stawki 98/24, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 30.01.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie