Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.01.2019r. została wydana decyzja Nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej sieci cieplnej rozdzielczej w technologii rur preizolowanych TWIN o średnicy 168,3/500 TWIN i długości ok. 1385mb w/ przy ulicy Skośnej i w rejonie ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I- sieć cieplna.

Inwestycja planowana jest na działkach nr ew.: 40 (obręb 24, arkusz 5) stanowiącej pas drogowy ulicy Skośnej, 47 (obręb 24, arkusz 5) 3/64 (obręb 28, arkusz 1) stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, 52, 54, 55 (obręb 24, arkusz 5) położonych przy ulicy Skośnej, 1/44 (obręb 28, arkusz 1) położonej przy ulicy Samsonowicza, 3/38, 3/46, 3/55, 3/56, 3/65, 3/66, 3/67 (obręb 28, arkusz 1) położonych w rejonie ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Jana Głogowskiego 3/5, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożonego w dniu 25.11.2018r. i uzupełnionego w dniu 18.12.2018r. przez Pełnomocnika w osobie Pana Dariusza Wojtasa, ulica C.K. Norwida 1, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 22.02.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie