Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.01.2019r. została wydana decyzja Nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm o długości ok. 700mb, w wewnętrznych drogach dojazdowych do ulicy Malinowej i ulicy Jarzębinowej, z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w w/w ulicach w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach nr ew.: 1 (obręb 8, arkusz 2) stanowiącej pas drogowy ulicy Malinowej, 21 (obręb 9, arkusz 4) stanowiącej pas drogowy ulicy Jarzębinowej, 8/19, 8/20, 10/4 (obręb 8, arkusz 2) stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe do w/w ulic w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ulica Henryka Sienkiewicza 91, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożonego w dniu 12.12.2018r. przez pełnomocnika w osobie Pana Marcina Ciamagi, pracownika firmy HYDRO- GAZ Ciamaga Jarosław, zam. ulica Iłżecka 72/21, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 22.02.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie