Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.01.2019r. została wydana decyzja Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100- 150ST oraz stacji redukcyjno – pomiarowej gazu Iº Q=2500m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej oraz stacji gazowej systemowej” przy ulicy Aleja 25-lecia Wolności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działce nr ew.: 24/4 (obręb 49, arkusz 4) położonej przy ulicy Aleja 25-lecia Wolności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25- 550 Kielce, złożonego w dniu 13.12.2018r. przez pełnomocnika w osobie Pana Artura Machuli, przedstawiciela firmy P.P.B. INSTAL projekt, ul. Boernera 6, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 22.02.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie