Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.02.2019r. została wydana decyzja Nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn63, PE dn25 o długości ok. 250mb w/ przy ulicy Jana Milewskiego i w ulicy Stanisława Jeżewskiego,
z włączeniem do istniejącego gazociągu PE dn63 na działce nr ew. 7/14 (obręb 16, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 7/6 (obręb 16, arkusz 6) stanowiącej pas drogowy ulicy Stanisława Jeżewskiego, 7/5, 47/18 (obręb 16, arkusz 6) stanowiących pas drogowy ulicy Jana Milewskiego, 7/14, 19/1, 47/15, 47/28, 47/29, 47/30, 47/31, 47/32 (obręb 16, arkusz 6) położonych przy w/w ulicach w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, złożonego w dniu 19.12.2018r. przez pełnomocnika w osobie Pana Kamila Cieśli reprezentującego Firmę Projektowo – Wykonawczą Centgaz Jan Cieśla z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ulica Piaskowa 1.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 04.03.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.