Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 98 oraz art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.08.2019r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy ø200 – 160 mm, o długości ok. 90mb w rejonie ulicy Żabiej, z włączeniem do studni kanalizacyjnej na istniejącym kanale sanitarnym o średnicy ø200 mm na działce 74 (obręb 37, arkusz 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim

wszczętego na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski złożonego w dniu 04.07.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Konrada Rachuny, właściciela firmy WOSAN – Usługi Projektowe, ulica Karbońska 5/10, 25-640 Kielce.

 

Od w/w postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25- 516 Kielce, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do 29.08.2019r.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia: 08.08.2019r. – 29.08.2019r.