Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.08.2019r. została wydana decyzja Nr 49/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy ø200 mm, o długości ok. 115,30 mb przy/w ulicy Zbożowej, z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego o średnicy ø200 mm w w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 30/4 (obręb 16, arkusz 6) stanowiącej pas drogowy ulicy Zbożowej, 32/2 (obręb 16, arkusz 6) wydzielonej na poszerzenie pasa drogowego w/w ulicy, 32/6 (obręb 16, arkusz 6), 1/3, 1/10 (obręb 21, arkusz 2) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową do w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski złożonego w dniu 01.07.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pani Mileny Olichwirowicz-Tomala właścicielki firmy MTO PROJEKT, os. Stawki 98/24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 09.09.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia: 12.08.2019r. –09.09.2019r.