Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.09.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy dn110 o długości ok. 280mb w ulicy Ostrowieckiej oraz jej rejonie (w tym na działkach położonych przy ulicach Podstawie i Szkolnej), z włączeniem do istniejącego gazociągu z rur stalowych o średnicy dn125 w w/w ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 189 (obręb 32, arkusz 2) stanowiącej pas drogowy ulicy Ostrowieckiej, 30 (obręb 33, arkusz 5), 95 (obręb 50, arkusz 2) stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe do w/w ulicy, 28, 53/1, 54 (obręb 33, arkusz 5) położonych w rejonie w/w ulicy, 51/1, 52/1, 56 (obręb 33, arkusz 5) położonych przy ulicy Podstawie, 96 (obręb 50, arkusz 2) położonej przy ulicy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25- 550 Kielce, złożonego w dniu 05.09.2019r., przez pełnomocnika w osobie Pana Kamila Cieśli reprezentującego Firmę Projektowo – Wykonawczą Centgaz Jan Cieśla z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 01.10.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta sala A przy stanowisku Nr 12.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia: 10.09.2019r. – 01.10.2019r.