Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945
z późn. zm.) oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.09.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV o długości ok. 42mb w ulicach: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Rodakowskiego, Józefa Chełmońskiego, z włączeniem do istniejącego słupa nN (w granicy działek nr ew.: 30, 74 (obręb 4, arkusz 3)) oraz do istniejącej sieci kablowej elektroenergetycznej 15/0,4kV na działce nr ew. 29/3 (obręb 4, arkusz 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 29/3 (obręb 4, arkusz 3) stanowiącej pas drogowy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego, 30 (obręb 4, arkusz 3) stanowiącej pas drogowy ulicy Józefa Chełmońskiego, 74 (obręb 4, arkusz 3) stanowiącej pas drogowy ulicy Henryka Rodakowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna złożonego w dniu 28.08.2019r. i uzupełnionego 10.09.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Niechciał reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ELAN” ul. Jarzębinowa 50, 26-065 Piekoszów.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 02.10.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta sala A przy stanowisku Nr 12.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia: 11.09.2019r. – 02.10.2019r.