Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.09.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV o długości ok. 120mb w ulicach: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Iłżeckiej, z włączeniem do istniejącego słupa nN na działce w ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz do projektowanego (według odrębnego opracowania) złącza ZK na działce nr ew. 37/1 (obręb 4, arkusz 4) objętej obowiązującym planem miejscowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 282 (obręb 4, arkusz 5) stanowiącej pas drogowy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego, 38 (obręb 4, arkusz 4), 328/1, 329/1, 330/1, 367/1 (obręb 4, arkusz 5) stanowiących pas drogowy ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna złożonego w dniu 28.08.2019r. i uzupełnionego 10.09.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Niechciał reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ELAN” ul. Jarzębinowa 50, 26-065 Piekoszów.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 02.10.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta sala A przy stanowisku Nr 12.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia: 11.09.2019r. – 02.10.2019r.