Gwałtowny wzrost stanów wody

Data utworzenia 2021-05-17 11:48:00Ważne do 2021-05-18 14:00:00

świętokrzyskie, Zlewnia Pilicy, gwałtowne wzrosty stanów wodyPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), w związku art. 15zzs ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 14.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bazy operatora transportu publicznego w ramach zadania: „Ekologiczny transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – etap I, przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmujący:
• budowę budynku administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi,
• budowę budynku warsztatowego wraz z instalacjami wewnętrznymi,
• budowę budynku myjni wraz z instalacjami wewnętrznymi,
• budowę placów manewrowych wraz z pomostami zabezpieczającymi istniejącą przemysłową infrastrukturę techniczną,
• budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej (ogrodzenie, oświetlenie, wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej).
Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 2/3, 3, 9, 10, 36/1, 36/2, 40, 41, 42, 43 (obręb 23, arkusz 6) położonych przy ulicy Jana Samsonowicza, 35/1 (obręb 23, arkusz 6) stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do ulicy Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożonego w dniu 11.05.2020r. przez pełnomocnika w osobie Pana Jarosława Kawińskiego, zam. ulica Sławomira Czerwińskiego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 04.06.2020r. w formie korespondencyjnej do odwołania.

 

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.
Termin ogłoszenia: 14.05.2020r. – 04.06.2020r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.