Gwałtowny wzrost stanów wody

Data utworzenia 2021-05-17 11:48:00Ważne do 2021-05-18 14:00:00

świętokrzyskie, Zlewnia Pilicy, gwałtowne wzrosty stanów wodyPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 19.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z dwoma pompowniami ścieków i przydomowymi pompowniami ścieków przy/w ulicach Rudzka i Wschodnia, z włączeniem do studni kanalizacyjnej na istniejącym kanale sanitarnym o średnicy dn200 na działce nr ew. 1 (obręb 32, arkusz 4) oraz budowie sieci wodociągowej w związku z budową w/w pompowni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym:
• kanały grawitacyjne o średnicy DN200 – DN160, o długości ok. 3000mb,
• rurociągi tłoczne o średnicy DN50, DN90, DN110, o długości ok. 1200mb,
• wodociąg o średnicy DN110, o długości ok. 20mb.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 68 (obręb 31, arkusz 3), 36/2 (obręb 31, arkusz 4), 144/1, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5 (obręb 32, arkusz 31), 126 (obręb 31, arkusz 52) stanowiących pas drogowy ulicy Rudzkiej, 1 (obręb 30, arkusz 3) stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową o tej samej nazwie, 41/1, 41/3 (obręb 30, arkusz 3) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową do w/w ulicy Rudzkiej, 10, 13, 14, 15, 42/5, 43, 47/7 (obręb 30, arkusz 3) położonych w rejonie w/w ulicy Rudzkiej, 11, 16, 37/3, 37/5, 40/5, 40/6, 40/7 (obręb 30, arkusz 3), 2/4, 3/1, 4/1, 17/1, 19/2, 20/4, 21/5, 22/5 (obręb 31, arkusz 3), 36/1, 37/2, 46, 47, 48/1, 51/1 (obręb 31, arkusz 4), 144/2 (obręb 32, arkusz 31) położonych przy w/w ulicy, 127 (obręb 31, arkusz 52), 1, 22/3, 59, 100/1 (obręb 32, arkusz 4) stanowiących pas drogowy ulicy Wschodniej, 41, 48 (obręb 31, arkusz 51), 58, 97 (obręb 32, arkusz 4) stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową do w/w ulicy Wschodniej, 21 (obręb 31, arkusz 51), 41/2, 41/3, 41/6, 42, 44, 60/3, 69/5 (obręb 32, arkusz 4), 36 (obręb 51, arkusz 2) położonych przy w/w ulicy Wschodniej, 42 (obręb 31, arkusz 51), 43 (obręb 32, arkusz 4) położonych w rejonie w/w ulicy Wschodniej, 125/1 (obręb 31, arkusz 51) położonej w rejonie ulic Rudzka i Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, 285/3, 519/1 (obręb 0027, Wólka Bodzechowska) położonych na terenie Gminy Bodzechów.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, ulica Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożonego w dniu 07.02.2020r. i uzupełnionego ostatecznie w dniu 08.05.2020r. przez pełnomocnika w osobie Pana Konrada Rachuny, właściciela firmy WOSAN – Usługi Projektowe, 25-640 Kielce.

Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 09.06.2020r. w formie korespondencyjnej do odwołania.

 

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.
Termin ogłoszenia: 19.05.2020r. – 09.06.2020r.

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.