UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgodnie z art. 10, 391 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) – dalej: kpa oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz. 374 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z a w i a d a m i a, iż na wniosek z dnia 02.06.2020r. Solaris Industria Sp. z o.o., Płoskie 1, 22-400 Zamość, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr ew. 1/3 (obręb 33, arkusz 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza, że dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym występuje się w trybie art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Parkowa 2A,
26-600 Radom,
o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Informuje się, że stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 w/w ustawy zawiadomienie stron postępowania
o czynnościach następuje w trybie art. 49 kpa, tj. w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 16.06.2020r., jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Stroną w niniejszym postępowaniu jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a w/w ustawy).
Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania w formie korespondencyjnej(pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub poprzez wystąpienie pisemne o doręczenie akt sprawy w formie dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie organowi administracji publicznej adresu poczty elektronicznej. Co do zebranych materiałów należy wypowiedzieć się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) do dnia 07.07.2020r.
Powyższe pozostaje w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 (do odwołania).
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa ustawy, do terminów określonych
w przepisach nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń - Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju,
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji, Denków-Rynek
Termin ogłoszenia: 16.06.2020r. – 07.07.2020r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.