UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz. 374 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
podaje do publicznej wiadomości informację, iż po rozpoznaniu wniosku
z dnia 06.02.2020r., uzupełnionego w dniu 18.02.2019r. przez „SIGNAL” INVESTMENT
Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w dniu 17.06.2020r. została wydana decyzja znak: WPR-I.6220.2.2.2020.JF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa budynku biurowego na działkach 29/18, 29/21, 29/22, 29/23, 30/8 (obręb 34, arkusz 3) w rejonie ulicy Andrzeja Biesiady w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania w formie korespondencyjnej(pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub poprzez wystąpienie pisemne o doręczenie akt sprawy w formie dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie organowi administracji publicznej adresu poczty elektronicznej. Co do zebranych materiałów należy wypowiedzieć się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) do dnia 15.07.2020r.

Powyższe pozostaje w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19
(do odwołania).

 

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń - Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju,
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji, ul. Aleja 3-go Maja – przy moście w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Termin ogłoszenia: 17.06.2020r. – 15.07.2020r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.