UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgodnie z art. 10, 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256r. z późn. zm. – dalej: k.p.a.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz. 374 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z a w i a d a m i a, że na wniosek „SIGNAL” INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 35B,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z dnia 06.02.2020r., uzupełniony w dniu 18.02.2020r.. wydał decyzję znak: WPR-I.6220.2.2.2020.JF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa budynku biurowego na działkach 29/18, 29/21, 29/22, 29/23, 30/8 (obręb 34, arkusz 3) w rejonie ulicy Andrzeja Biesiady w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Informuje się, że stosownie do zapisów art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania
o wydanej decyzji następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 17.06.2020r., jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Od powyższej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 15.07.2020r.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania w formie korespondencyjnej(pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub poprzez wystąpienie pisemne o doręczenie akt sprawy w formie dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie organowi administracji publicznej adresu poczty elektronicznej. Co do zebranych materiałów należy wypowiedzieć się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) do dnia 15.07.2020r.

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń - Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju,
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji, ul. Aleja 3-go Maja – przy moście w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Termin ogłoszenia: 17.06.2020r. – 15.07.2020r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.