Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.01.2021r. została wydana decyzja Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowa linii SN Sudół L1_GPZ2, SN Ujęcie Wody L1A_GPZ2-Rozległa na odcinku GPZ2-Rozległa (kabel XRUHAKXS-240mm2 (x3), o długości ok. 1050mb) w ul. Akacjowej, przy/w ul. Rzeczki, przy ul. Tymiankowej i Zwierzynieckiej oraz w rejonie ww. ulic, z włączeniem do istniejącej linii magistralnej SN Sudół L1 (według odrębnego opracowania) w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 40/1 (obręb 4, arkusz 4), 1/3 (obręb 14, arkusz 3) stanowiących pas drogowy ulicy Rzeczki, 8/2, 9/2, 10/6, 10/8, 11/2, 17/2, 18/2, 19/2 (obręb 14, arkusz 1) położonych przy ww. ulicy, 29 (obręb 3, arkusz 7) stanowiącej pas drogowy ulicy Akacjowej, 7/5, 45/10 (obręb 14, arkusz 1) położonych przy ulicy Tymiankowej, 1/1 (obręb 14, arkusz 1) położonej przy ulicy Zwierzynieckiej, 12/4, 13/4, 14/4, 15/5, 16/3 (obręb 14, arkusz 1), 40/3 (obręb 4, arkusz 4) położonych w rejonie ww. ulic w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Postępowanie administracyjne dla ww. inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna złożonego w dniu 23.10.2020r. i uzupełnionego 10.11.2020r. przez pełnomocnika w osobie Pana Bartłomieja Osuch, reprezentującego firmę Kasje Sp. z o.o., Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk.
Od ww. decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 01.02.2021r.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.
Termin ogłoszenia: 04.01.2021r. – 01.02.2021r.
Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.