UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 12.02.2016r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 11.02.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 – 200 mm w ulicy Kochowskiego o długości ok. 470m z włączeniem do  istniejącego kanału w ulicy Kochowskiego oraz w ulicy Mrozowskiego o długości ok. 340m z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej w ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 45/1 i 43/8 (obręb 16, obręb 6) - stanowiących pas drogowy ulicy Mrozowskiego, 1/3 (obręb 16, arkusz 5) – stanowiącej pas drogowy ulicy Kochowskiego oraz 1/1 (obręb 19, arkusz 3) – stanowiącej pas drogowy ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Działki wskazane powyżej znajdują się na terenie, w stosunku do którego Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 02.10.2014r. podjęła uchwałę Nr LXIII/144/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska. W/w uchwała została zmieniona w zakresie obszaru, uchwałą z dnia 29.04.2015r. Nr XIII/67/2015.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożonego w dniu 10.02.2016r., przez pełnomocnika w osobie Pana Konrada Rachuny prowadzącego firmę Wosan – Usługi Projektowe, ul. Karbońska 5/10, 25 – 640 Kielce,

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 04.03.2016r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta przy stanowisku Nr 12.