UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 16.02.2016r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia PE dn 90 o długości ok. 75 mb w pasie drogowym ulicy Grzybowej z włączeniem do istniejącego gazociągu ST DN 100 w w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działce o nr ew.: 24/1 (obręb 5, obręb 2) - stanowiącej pas drogowy ulicy Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa S. z o.o. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów, złożonego w dniu 12.02.2016r., przez pełnomocnika w osobie Pana Kamila Cieśli reprezentującego Firmę Projektowo – Wykonawczą Centgaz Jan Cieśla z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 08.03.2016r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta przy stanowisku Nr 12.