Wezbranie stany ostrzegawcze (Wisła)

Data utworzenia 2021-02-26 12:53:00Ważne do 2021-03-01 12:00:00

Od 26/27.02 do 28.02 na Wiśle spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, w Zawichoście powyżej stanu ostrzegawczego.Przejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgodnie z art. 10 § 1, 39, 391 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm. – dalej: kpa), w związku z przeprowadzaniem oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Badawczo-Usługowo-Produkcyjnego (produkcja karbonizatu) na działkach nr ew.: 2/14, 8 (obręb 28, arkusz 1), 53, 54 (obręb 29, arkusz 21), 72, 73 (obręb 29, arkusz 3) położonych przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

informuje, że Inwestor „MIKATO” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Edmunda Massalskiego 11/61, 25-636 Kielce przedłożył na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 13.01.2021r. uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa Zakładu Badawczo-Usługowo-Produkcyjnego (produkcja karbonizatu) na działkach nr ew.: 2/14, 8 (obręb 28, arkusz 1), 53, 54 (obręb 29, arkusz 21), 72, 73 (obręb 29, arkusz 3) położonych przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” sporządzonego przez J.W.W. Triland Sp. z o.o. Kamila Kęciek, Jan Kęciek, Katarzyna Sykurska, Marcin Rybicki.
Informuje się, że stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ww. ustawy zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w trybie art. 49 kpa, tj. w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 23.02.2021r., jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Stroną w niniejszym postępowaniu jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a w/w ustawy).
Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania w formie korespondencyjnej(pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub poprzez wystąpienie pisemne o doręczenie akt sprawy w formie dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie organowi administracji publicznej adresu poczty elektronicznej. Co do zebranych materiałów należy wypowiedzieć się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) do dnia 16.03.2021r.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa ustawy, do terminów określonych
w przepisach nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń - Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju,
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji, ul. Bałtowska 529.
Termin ogłoszenia: 23.02.2021r. – 16.03.2021r.

 

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.