Wezbranie stany ostrzegawcze (Wisła)

Data utworzenia 2021-02-26 12:53:00Ważne do 2021-03-01 12:00:00

Od 26/27.02 do 28.02 na Wiśle spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, w Zawichoście powyżej stanu ostrzegawczego.Przejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgodnie z art. 39 i art. 391 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 lit.c, art. 33 ust.1 pkt 1, art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r. poz. 283 z późn. zm. – dalej jako uooś) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagającej udziału społeczeństwa:

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym udziale społeczeństwa w związku z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko, po upływie ogłoszonego pierwotnie terminu udziału społeczeństwa (od 07.12.2020r.-07.01.2021r.) w ww. sprawie oraz:
 wszczęciu przedmiotowego postępowania w dniu 22.05.2020r. na wniosek: Inwestora „MIKATO” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Edmunda Massalskiego 11/61, 25-636 Kielce. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, wymienionych w § 3 ust.1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839). Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po analizie szczegółowych uwarunkowań środowiskowych oraz po uzyskaniu opinii:
• stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6,
25-361 Kielce,
• stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
w postanowieniu znak:WPR-I.6220.2.4.2020.JF z dnia 22.07.2020r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania na środowisko;
 przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, pn. Budowa Zakładu Badawczo-Usługowo-Produkcyjnego (produkcja karbonizatu) na działkach nr ew.: 2/14, 8 (obręb 28, arkusz 1), 53, 54 (obręb 29,
arkusz 21), 72, 73 (obręb 29, arkusz 3) położonych przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, sporządzonego przez J.W.W. Triland Sp. z o.o. Kamila Kęciek, Jan Kęciek, Katarzyna Sykurska, Marcin Rybicki;
 przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
 organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6,
25-361 Kielce,

 

Każdy zainteresowany ma prawo:
 zapoznania się z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy (wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, opiniami: Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Radomiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskiem organu uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jeśli będzie dostępne,
w terminie składania uwag i wniosków) w formie korespondencyjnej (pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub poprzez wystąpienie pisemne o doręczenie akt sprawy w formie dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie organowi administracji publicznej adresu poczty elektronicznej. Co do zebranych materiałów należy wypowiedzieć się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) do dnia 25.03.2021r.;
 składania uwag i wniosków w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia, tj.: od 23.02.2021r. do 25.03. 2021r. - w trybie i na zasadach określonych w dziale III cytowanej ustawy;
 złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 uooś).
 Sposób udostępnienia dokumentacji: w formie korespondencyjnej (pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub poprzez wystąpienie pisemne
o doręczenie akt sprawy w formie dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie organowi administracji publicznej adresu poczty elektronicznej.
 Sposób składania uwag i wniosków: w formie korespondencyjnej (pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) oraz Biuro Obsługi Interesanta - sala B, stanowisko nr 12 Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.

Powyższe pozostaje w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 (do odwołania).

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta
i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji ul. Bałtowska nr 259 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Termin ogłoszenia: 23.02.2021r. – 25.03.2021r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.