Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgodnie z art. 10, 391 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) – dalej: kpa oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 t.j.)

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z a w i a d a m i a, iż na wniosek złożony w dniu 16.03.2021r. przez LP BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna, za pośrednictwem Pełnomocnika w osobie Pani Elżbiety Wasilewskiej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Zorganizowanie i prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów metali żelaznych na działce
nr ew. 7/101 (obręb 44, arkusz 1) położonej przy ulicy Aleja Solidarności 10B w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza, że dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym występuje się w trybie art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Parkowa 2A,
26-600 Radom,
o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Informuje się, że stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ww. ustawy zawiadomienie stron postępowania
o czynnościach następuje w trybie art. 49 kpa, tj. w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 24.03.2021r., jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Stroną w niniejszym postępowaniu jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a w/w ustawy).
Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania w formie korespondencyjnej (pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub poprzez wystąpienie pisemne o doręczenie akt sprawy w formie dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie organowi administracji publicznej adresu poczty elektronicznej. Co do zebranych materiałów należy wypowiedzieć się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) do dnia 14.04.2021r.
Powyższe pozostaje w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19 (do odwołania).
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa ustawy, do terminów określonych
w przepisach nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń - Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju,
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.
Termin ogłoszenia: 24.03.2021r. – 14.04.2021r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.