UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach) o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (II raty) w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy również o zmianie numeru rachunku bankowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na który należy dokonywać płatności opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220, ponieważ tylko do dnia 31 maja 2021 roku funkcjonowały będą rachunki Gminy prowadzone w banku PKO BP S.A.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) w przypadku niedopełnienia w wyżej określonym terminie obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania wyżej określonej czynności nie wniesie raty opłaty należnej, powiększonej o 30% tej opłaty.

Informujemy także, że na podstawie Uchwały Nr XLIII/22/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne zostali zwolnieni z drugiej raty opłaty płatnej do dnia 31 maja 2021 r. oraz trzeciej raty opłaty płatnej do dnia 30 września 2021 r. Zwolnienie przysługuje na podstawie złożonych dokumentów.