UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w dniu 01.09.2021r. wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na:
nadbudowie i przebudowie budynku wymiennikowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno – usługowy (o powierzchni sprzedaży do 70m2) na działkach nr ew. 23/1, 24/1 i 25/6 (obręb 19, arkusz 5) położonych
na Osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim (w liniach rozgraniczających teren inwestycji).

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęta na wniosek Inwestora, złożony w dniu 07.07.2021r.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 29.09.2021r.