UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 07.09.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wraz z rozbudową sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy dn225, dn63, o długości ok. 850mb przy/w ulicach: Iłżecka i Polna, w ulicach: Henryka Sienkiewicza, Szeroka i Czerwonego Krzyża oraz w rejonie ww. ulic, z włączeniem do istniejącego gazociągu w ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 94/38, 94/39, 99/4, 99/5, 99/6 (obręb 17, arkusz 4), 112/1 (obręb 17, arkusz 5), 47/5 (obręb 36, arkusz 1), 90 (obręb 36, arkusz 2), 26/2 (obręb 36, arkusz 4) stanowiących pas drogowy ulicy Iłżeckiej, 47/6, 48/7, 48/9, 49/1, 49/2, 50, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/7, 60/8, 61/2, 62/1, 62/2, 64/2, 65/1, 67/1, 67/2 (obręb 36, arkusz 1), 70, 84/1, 85, 86, 89 (obręb 36, arkusz 2), 1/1, 26/1 (obręb 36, arkusz 4) położonych przy ww. ulicy, 64/1, 89 (obręb 36, arkusz 1) stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe do ww. ulicy, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21 (obręb 36, arkusz 2), 2/14, 2/21 (obręb 36, arkusz 1) stanowiących pas drogowy ulicy Polnej, 112/2 (obręb 17, arkusz 5), 47/3 (obręb 36, arkusz 1) położonych przy ww. ulicy Polnej, 71 (obręb 36, arkusz 2) stanowiącej pas drogowy ulicy Czerwonego Krzyża, 99 (obręb 36, arkusz 2) stanowiącej pas drogowy ulicy Szerokiej, 1/4 (obręb 36, arkusz 4) stanowiącej pas drogowy ulicy Henryka Sienkiewicza, 94/75 (obręb 17, arkusz 4), 113 (obręb 17, arkusz 5), 70/1 (obręb 36, arkusz 1) położonych w rejonie ww. ulic w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Postępowanie administracyjne dla ww. inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, złożonego w dniu 17.08.2021r. i uzupełnionego w dniu 01.09.2021r. przez pełnomocnika w osobie Pana Marcina Ciamagi przedstawiciela firmy „HYDRO-GAZ” Jarosław Ciamaga, ul. Kopalniana 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Strony mogą brać udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 28.09.2021r. w formie korespondencyjnej (pisemnej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez złożenie podania w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym) lub poprzez wystąpienie pisemne o doręczenie akt sprawy w formie dokumentu elektronicznego poprzez wskazanie organowi administracji publicznej adresu poczty elektronicznej. Co do zebranych materiałów należy wypowiedzieć się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym).

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.
Termin ogłoszenia: 07.09.2021r. – 28.09.2021r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.