UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach) o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (III raty) w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy, iż płatności opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nr 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) w przypadku niedopełnienia w wyżej określonym terminie obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania wyżej określonej czynności nie wniesie raty opłaty należnej, powiększonej o 30% tej opłaty.