UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 1 marca  2016 roku

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pismami: znak: WŚ.I.602.1.2016 z dnia 29.01.2016 roku i znak: WŚ.I.602.2.2016 z dnia 29.01.2016 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji ww. dokumentu.


W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: 
WPN-II.410.18.2016.EC z dnia 25.02.2016 r;

- Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach opinią sanitarną znak:
NZ.9022.5.15.2016 z dnia 26.02.2016 r.

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   w zakresie wprowadzenia zmian dla dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”:

Zmiany do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przyjętego przez Radę Miasta uchwałą  Nr XIII/72/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., zmienioną uchwałą Nr XXII/164/2015 z dnia 27 listopada 2015r., związane są z wprowadzeniem zmian wskazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących uszczegółowienia wytypowanych zapisów ww. Planu. Zmiany wprowadzone do Planu nie będą stanowić ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa  aktualizacja nie dotyczy nowych przedsięwzięć a jedynie zapisów m.in. planowanych celów, struktury organizacyjnej potrzebnej do wdrożenia Planu.

Realizacja Planu w zakresie wprowadzonych zmian nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w aktualizacji przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (www.bip.um.ostrowiec.pl);
3)  na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (www.um.ostrowiec.pl).