Wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2021-04-18 09:13:00Ważne do 2021-04-19 09:00:00

18/19.04, Zlewnia Nidy oraz Kamiennej po zbiornik Brody Iłżeckie, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia  10.02.2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49...

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 05.02.2016r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz z...

Na podstawie art. 34 a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U.z 2015r. poz. 469 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wpisu do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy – Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” – Ostrowiec Świętokrzyski., ul. Gościniec administrowanego przez Miejski...

    Ostrowiec Świętokrzyski 08.02.2016r.

    WPR.6220.13.2015.MW

   

O B W I E S Z C Z E N I E


    Działając na podstawie art. 38 i art.85 ust.3 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Szanowni Państwo

Decyzje podatkowe w roku 2016 nie będą doręczane tak jak w latach ubiegłych przez pracowników Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będą one Państwu doręczone przez operatora pocztowego InPost S.A. Planujemy rozesłanie do Państwa decyzji w drugiej połowie miesiąca lutego. Prosimy o dokonywanie przelewów z tytułu podatków...