Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zwanej dalej „Kpa" i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do rokowań na sprzedaż niżej wymienionych elementów obiektu lodowiska syntetycznego, stanowiących  składniki mienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w postaci:

  • paneli i band lodowiska o wymiarach 16 x 24 m – cena wywoławcza 50.000 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) + podatek...

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Sandomierzu

prowadzi nabór do

SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

na potrzeby korpusu szeregowych

( II turnus- 4 maj, III turnus- 6 wrzesień 2016 roku)

Jeżeli masz ukończone 18 lat życia, do tej pory nie pełniłeś służby wojskowej
w jakiejkolwiek formie,

ZGŁOŚ SIĘ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Dzięki temu...

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21.03.2016r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 42 pkt 1 w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.03.2016r.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy...

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i art.85 ust.3 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Prezydent Miasta Ostrowca...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

 

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

1. Każdy rolnik zamierzajacy hodować świnie, nawet jedną sztukę, na własne potrzeby, musi...