Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

1.Cel konsultacji społecznych

Poznanie opinii mieszkańców miasta w przedmiocie zapisów zawartych w projekcie Strategii.

2.Termin konsultacji społecznych

Od 3 do 17 listopada 2020 r.

3.Tryb i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

Zgodnie z działem XI Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski konsultacje społeczne...

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030”


Na podstawie uchwały Nr XXV/152/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2027, zmienionej...

  KOMUNIKAT

   W związku, z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju oraz zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID – 19, jak również nagminne łamanie zasad reżimu sanitarnego przez interesantów, Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako zarządca budynku użyteczności publicznej przy ul. Świętokrzyskiej 22, w...

Na podstawie art. 11a pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 19 października 2020 roku został przedłożony Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego celem...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Artur Pronobis

Zgodnie z art. 10, 391 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) – dalej: kpa oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

              Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (III raty) w terminie do dnia 30 września...

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 2427/20, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych.

Przedmiotowy dokument wraz z załącznikami...

Stosownie do art. 10 § 1, 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...