UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. działki gruntu oznaczonej nr  203/1 (obr.11, ark.2) położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Marii Dąbrowskiej, na rzecz Wnioskodawcy, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Iwona Mazur

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. działki gruntu oznaczonej nr  153/1 (obr.18, ark.3) położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Wysokiej, na rzecz Wnioskodawcy, z przeznaczeniem pod zieleń przydomową - cele rekreacyjno-wypoczynkowe...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Iwona Mazur

 

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. części działki gruntu oznaczonej nr  219/4 (obr.5, ark.2) położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ul. Modrzewiowej, na rzecz Wnioskodawcy, z przeznaczeniem pod zieleń przydomową - cele...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Iwona Mazur

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. części działki gruntu oznaczonej nr  145 (obr.5, ark.1) położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy ulicami Modrzewiową i Okrężną na rzecz Wnioskodawcy, z przeznaczeniem pod zieleń przydomową - cele...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Iwona Mazur

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 36 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 15zzzzzn ust. 2a pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...

Zgodnie z art. 39 i art. 391 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 lit.c, art. 33 ust.1 pkt 1, art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zgodnie z art. 10, 391 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) – dalej: kpa oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Zgodnie z art. 10, 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j. – dalej: k.p.a.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...