Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

         Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy osób taksówką o obowiązku stosowania się do Uchwały Nr L/542/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń...

          Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (II raty) w terminie do dnia31 maja 2016 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzi ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Ostrowiec  Świętokrzyski. W związku z powyższym osoby świadczące usługi hotelarskie w innych...

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 18.04.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji art. 85 ust.3 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zwanej dalej „Kpa" i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do rokowań na sprzedaż niżej wymienionych elementów obiektu lodowiska syntetycznego, stanowiących  składniki mienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w postaci:

  • paneli i band lodowiska o wymiarach 16 x 24 m – cena wywoławcza 50.000 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) + podatek...