UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2018 ROK I KOLEJNE LATA

  pdf Regulamin Budżetu Obywatelskiego (2.36 MB)

  pdf Regulamin Budżetu Obywatelskiego zmiany (843 KB)

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Budżet Obywatelski Ostrowca Świętokrzyskiego to proces konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego mający na celu włączenie mieszkańców
  w decydowanie o wydatkach finansowanych z części budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyskiego na zaproponowane i wybrane przez nich zadania.
 2. Środki w ramach budżetu obywatelskiego będą corocznie ujęte w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i podzielone na dwa obszary:
 • zadania inwestycyjne i remontowe,
 • pozostałe zadania, inne niż wymienione w pkt 1).
 1. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane mogą być zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie danego roku.
 2. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie powinien on stanowić teren, na którym Gmina Ostrowiec Świętokrzyski może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.
 3. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:
 • których wymagany koszt całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przewidzianych na obszar zadań, z zastrzeżeniem, iż koszt całkowity na realizację pojedynczego zadania w ramach obszaru wskazanego w ust. 2 pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 75% środków przeznaczonych na dany obszar;
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami,
  w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 • które byłyby w jakikolwiek sposób odpłatne dla ostatecznych użytkowników i nie były ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.
  1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego na temat zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego przeprowadzane będą na zasadach
   i trybie określonym w Dziale XI Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Konsultacje poprzedzone będą skierowaną do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego akcją informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, która ma na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do realizacji.

ROZDZIAŁ II

NABÓR PROPOZYCJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 1. Nabór wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, podając do publicznej wiadomości termin naboru oraz informację o sposobie i miejscu zgłaszania wniosków.
 2. Propozycje zadań do zrealizowania można zgłaszać przez okres nie krótszy niż 14 dni.
 3. Zgłoszenie propozycji zadania następuje na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
  nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej
  20 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających dane zadanie.
 4. W przypadku osoby małoletniej do wniosku należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego
  na złożenie wniosku. W przypadku popierania zadania przez osobę małoletnią do listy poparcia dołączyć należy oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na poparcie zadania. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań publicznych, przy czym każda z nich wymaga odrębnego wniosku.
 6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji zadania wraz z listą mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających to zadanie oraz oświadczeniami opiekunów prawnych w przypadkach określonych w ust. 4 powinien być złożony w oryginale
  w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub przesłany poprzez operatora pocztowego. O zachowaniu terminu do zgłoszenia propozycji zadania decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. Wypełnione i zeskanowane w/w dokumenty można również przesłać drogą elektroniczną na podany przez Prezydenta Miasta
  w ogłoszeniu o naborze wniosków adres poczty elektronicznej. Zgłoszonym zadaniom nadaje się numery według kolejności wpływu dokumentów do Urzędu Miasta.
 7. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może popierać - poprzez złożenie podpisu na liście mieszkańców popierających zadanie - dowolną ilość propozycji zadań publicznych.

 

ROZDZIAŁ III

WERYFIKACJA PROPOZYCJI ZADAŃ

 1. Zgłoszone przez mieszkańców wnioski podlegają weryfikacji, której dokonują właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta lub jednostki w zależności od obszaru zadania.
 2. Weryfikacja złożonych wniosków następuje pod względem formalnym tj. kompletności
  i zgodności z przyjętą procedurą oraz pod względem faktycznych możliwości realizacji proponowanych zadań, w szczególności kosztów ich realizacji.
 3. Na etapie weryfikacji dopuszcza się – po uzyskaniu zgody wnioskodawcy – modyfikację zakresu rzeczowego wniosku oraz łączenie wniosków dotyczących realizacji tego samego zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia wezwania przez właściwy wydział Urzędu Miasta lub jednostkę.
 4. Warunkiem koniecznym dalszego procedowania wniosku jest jego pozytywna weryfikacja, ze szczególnym uwzględnieniem faktycznych kosztów realizacji zadania.
 5. Weryfikacja wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni
  po zakończeniu naboru wniosków lub uzupełnieniu wniosku.
 6. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości listę pozytywnie zweryfikowanych wniosków, które poddane zostaną głosowaniu oraz listę wniosków zweryfikowanych negatywnie wraz z podaniem uzasadnienia – w kolejności według nadanego numeru,
  o którym mowa w rozdziale II ust. 6.
 7. Listy, o których mowa w ust. 6, podawane są do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w obwodach konsultacyjnych oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI

 1. Wybór zadań rekomendowanych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego następuje w drodze głosowania, które ogłasza Prezydent Miasta, podając do publicznej wiadomości termin głosowania a także wskazując wykaz zadań publicznych, których głosowanie będzie dotyczyć.
 2. Uprawnionym do głosowania jest każdy pełnoletni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego.
 3. Poprzez złożenie podpisu na liście konsultacyjnej uprawniony do głosowania może oddać dwa głosy – po jednym na wybrane zadanie z każdego obszaru zadań, zaznaczając na karcie zadań każdego z obszarów wybrane zadanie.
 4. Złożenie więcej niż jednego podpisu na liście konsultacyjnej powoduje nieważność wszystkich oddanych głosów. Niezaznaczenie żadnego zadania w obszarze zadań lub zaznaczenie więcej niż jednego zadania z tego samego obszaru zadań powoduje nieważność głosu na zadanie z tego obszaru zadań.
 5. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu przez pełnomocników ds. konsultacji ważnych głosów oddanych na każde z zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz sporządzeniu listy z wynikami, odrębnej dla każdego z obszarów zadań.
 6. Pełnomocnicy ds. konsultacji przekazują Prezydentowi Miasta protokolarnie wyniki liczenia głosów.
 7. Rekomendowane do realizacji zostają zadania publiczne, które uzyskały największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust. 8 - 10.
 8. O liczbie zadań, które zakwalifikowały się do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego decyduje zarezerwowana pula środków finansowych przeznaczonych na dany obszar zadań.
 9. W przypadku, gdy po wyborze zadania z największą liczbą głosów pozostała pula środków finansowych nie jest wystarczająca na realizację następnego zadania z listy,
  za zarekomendowane do realizacji uznaje się kolejne, mieszczące się w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji w danym obszarze zadań.
 10. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Prezydent Miasta, z zastrzeżeniem ust. 11.
 11. W przypadku, gdy zadania, o których mowa w ust. 10 nie zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji, losowania nie przeprowadza się uznając te zadania
  za równorzędne.
 12. W przypadku wzajemnego wykluczania się zadań np. z uwagi na wskazanie tego samego terenu na którym mają być wykonane, wybiera się zadanie, które uzyskało większą liczbę głosów.
 13. Prezydent Miasta przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Urzędzie Miasta, w prasie lokalnej oraz w obwodach konsultacyjnych.
 14. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, który złoży propozycję zadania, o której mowa w Rozdziale II ust. 3, nie może uczestniczyć w pracach punktu konsultacyjnego.
 15. W dniach przeprowadzania konsultacji społecznych nie można prowadzić akcji promocyjnych zgłoszonych zadań w obrębie punktów konsultacyjnych.
 16. Przewiduje się możliwość zwiększenia puli środków przewidzianych dla zadań z obszarów wskazanych w Rozdziale I ust. 2 na każdym etapie realizacji budżetu obywatelskiego.

 

ROZDZIAŁ V

PRZYJĘCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH DO REALIZACJI

 1. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta zadania publiczne rekomendowane przez mieszkańców do realizacji
  w ramach budżetu obywatelskiego celem uwzględnienia w budżecie.
 2. W sytuacji, gdy po wyczerpaniu trybu przewidzianego dla sposobu wyłaniania zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wskutek oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, z przeznaczonej kwoty budżetu pozostanie niewykorzystana pula środków finansowych, będzie ona przeznaczona na realizację następnych zadań z listy, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, a możliwych do zrealizowania w ramach tych środków oraz w danym okresie.
 3. Zbiorcza informacja z wykonania zadań w ramach budżetu obywatelskiego według stanu na koniec roku kalendarzowego podana będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz publikację w prasie lokalnej.