Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga oblodzenie !!!

- czytaj więcej...
 Treść

EDYCJA 2018

do dnia 9 lutego 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o kalendarzu czynności konsultacyjnych, obwodach konsultacyjnych, imionach i nazwiskach pełnomocników oraz ich siedzibach

12 lutego – 9 marca 2018 r. - prowadzenie konsultacji bieżących, przygotowywanie projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego, składanie wniosków

do 16 marca 2018 r. - ogłoszenie listy złożonych wniosków

15 marca - 13 kwietnia 2018 r. - weryfikacja wniosków

do 23 kwietnia 2018 r. - ogłoszenie listy wniosków skierowanych do głosowania

8 maja – 12 maja 2018 r. w godz. 13.00-18.00 - przeprowadzenie konsultacji społecznych, które odbędą się w formie bezpośredniej - poprzez składanie podpisów przez pełnoletnich mieszkańców, za okazaniem dowodu osobistego, na listach konsultacyjnych, które będą wyłożone w 13 obwodach konsultacyjnych

do dnia 25 maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości zbiorczych wyników konsultacji społecznych

SKŁADANIE WNIOSKÓW


Zgłaszanie propozycji zadania następuje poprzez formularz zgłoszeniowy wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 20 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających dane zadanie.
W przypadku osoby małoletniej do wniosku dołączana jest zgoda opiekuna prawnego na złożenie wniosku. W przypadku popierania wniosku przez osobę małoletnią do listy poparcia należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażenie zgody na poparcie zadania.
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań publicznych, przy czym każda z nich wymaga odrębnego wniosku.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji zadania wraz z listą mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających to zadanie (min.20 osób) oraz oświadczeniami opiekunów prawnych (w przypadku osób małoletnich) należy:
1) złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydziale Planowania i Rozwoju pok. 118, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub
2) przesłać poprzez operatora pocztowego (o zachowaniu terminu do zgłaszania propozycji zadania decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim lub
3) zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres bo@um.ostrowiec.pl
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może popierać – przez złożenie podpisu na liście mieszkańców popierających zadanie – dowolną liczbę propozycji zadań publicznych.
Formularze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.ostrowiec.pl[tutaj] , w pokoju 118 Urzędu Miasta, w siedzibach Rad Osiedlowych, Biurze Obsługi Interesanta.

Weryfikacja wniosków


Weryfikacja złożonych wniosków polega na weryfikacji formalnej wniosku, tj. kompletności i zgodności z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego oraz na weryfikacji pod względem faktycznych możliwości realizacji proponowanych zadań, w szczególności kosztów ich realizacji.

Głosowanie


Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane wnioski odbędzie się w formie bezpośredniej – poprzez złożenie podpisu na liście konsultacyjnej. W ten sposób uprawniony do głosowania może oddać dwa głosy – po jednym na wybrane zadanie z każdego obszaru zadań (inwestycyjno-remontowe lub pozostałe), zaznaczając na karcie zadań każdego z obszarów wybrane zadanie. Listy konsultacyjne będą wyłożone w następujących punktach konsultacyjnych:

Nr obwodu

konsultacyjnego

Siedziba

1

MWiK
ul. Długa 14

2

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
ul. Trzeciaków 35

3

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 14
os. Stawki 35

4

Zespół Szkół i Placówek
Publicznych nr 3

os. Ogrody 20

5

Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. H. Sienkiewicza 70

(budynek dawnej PSP nr 4)

6

Publiczne Gimnazjum nr 3

os. Słoneczne 37

7

Hala Sportowo-Widowiskowa

ul. Świętokrzyska 11

8

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Akademicka 20

9

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Sandomierska 26a

10

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 9

ul. Niewiadoma 19

11

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 10

ul. Rzeczki 18

12

Kino Etiuda,

al. 3-go Maja 6

13

Zespół Edukacyjny „Dwunastka”

ul. Bałtowska 336a

EDYCJE ARCHIWALNE