Silny deszcz z burzami

Data utworzenia 2020-09-26 07:00:01Ważne do 2020-09-27 10:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzamiPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

EDYCJA 2019

do dnia 18 stycznia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o kalendarzu czynności konsultacyjnych, obwodach konsultacyjnych, imionach i nazwiskach pełnomocników oraz ich siedzibach

18 stycznia – 8 lutego 2019 r. - prowadzenie konsultacji bieżących, przygotowywanie projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego, składanie wniosków

do 15  marca 2019 r. - ogłoszenie listy wniosków skierowanych do głosowania

3 kwietnia – 6 kwietnia 2019 r. w godz. 13.00-18.00 - przeprowadzenie konsultacji społecznych, które odbędą się w formie bezpośredniej - poprzez składanie podpisów przez pełnoletnich mieszkańców, za okazaniem dowodu osobistego, na listach konsultacyjnych, które będą wyłożone w 13 obwodach konsultacyjnych

do dnia 19 kwietnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości zbiorczych wyników konsultacji społecznych

SKŁADANIE WNIOSKÓW


Zgłaszanie propozycji zadania następuje poprzez formularz zgłoszeniowy wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 20 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających dane zadanie.
W przypadku osoby małoletniej do wniosku dołączana jest zgoda opiekuna prawnego na złożenie wniosku. W przypadku popierania wniosku przez osobę małoletnią do listy poparcia należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażenie zgody na poparcie zadania.
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań publicznych, przy czym każda z nich wymaga odrębnego wniosku.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji zadania wraz z listą mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających to zadanie (min.20 osób) oraz oświadczeniami opiekunów prawnych (w przypadku osób małoletnich) należy:
1) złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydziale Planowania i Rozwoju pok. 115, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub
2) przesłać poprzez operatora pocztowego (o zachowaniu terminu do zgłaszania propozycji zadania decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim lub
3) zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres bo@um.ostrowiec.pl
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może popierać – przez złożenie podpisu na liście mieszkańców popierających zadanie – dowolną liczbę propozycji zadań publicznych.
Formularze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.ostrowiec.pl[tutaj] , w pokoju 115 Urzędu Miasta, w siedzibach Rad Osiedlowych, Biurze Obsługi Interesanta.

Weryfikacja wniosków


Weryfikacja złożonych wniosków polega na weryfikacji formalnej wniosku, tj. kompletności i zgodności z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego oraz na weryfikacji pod względem faktycznych możliwości realizacji proponowanych zadań, w szczególności kosztów ich realizacji.

Głosowanie


Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane wnioski odbędzie się w formie bezpośredniej – poprzez złożenie podpisu na liście konsultacyjnej. W ten sposób uprawniony do głosowania może oddać dwa głosy – po jednym na wybrane zadanie z każdego obszaru zadań (inwestycyjno-remontowe lub pozostałe), zaznaczając na karcie zadań każdego z obszarów wybrane zadanie. Listy konsultacyjne będą wyłożone w następujących punktach konsultacyjnych:

Nr obwodu

konsultacyjnego

Siedziba

1

Świetlica Rady Osiedla Kolonia Robotnicza
ul. Chopina 35

2

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
ul. Trzeciaków 35

3

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 14
os. Stawki 35

4

Zespół Szkół i Placówek
Publicznych nr 3

os. Ogrody 20

5

Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. H. Sienkiewicza 70

6

Publiczne Gimnazjum nr 3

os. Słoneczne 37

7

Hala Sportowo-Widowiskowa

ul. Świętokrzyska 11

8

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Akademicka 20

9

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Niska 9

10

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 9

ul. Niewiadoma 19

11

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 10

ul. Rzeczki 18

12

Kino Etiuda,

al. 3-go Maja 6

13

Zespół Edukacyjny „Dwunastka”

ul. Bałtowska 336a