UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

"Ostrowiec Świętokrzyski w obiektywie" - to tytuł wakacyjnego konkursu fotograficznego, który rozpoczyna się w czerwcu, a zostanie rozstrzygnięty we wrześniu. Konkursowi towarzyszy akcja "Mozaika" polegająca na zbiórce zdjęć mieszkańców, które zestawione ze sobą utworzą herb miasta. Konkurs ma charakter otwarty, pula nagród wynosi 9 tysięcy złotych. 

 

 

 

 

 

Panorama miasta 2 1

 

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński

ogłasza

KONKURS FOTOGRAFICZNY

pn. „Ostrowiec Świętokrzyski w obiektywie”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury.
 2. Organizator do oceny prac powoła Komisję konkursową.

§ 2

Cel konkursu

Promocja Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez prezentację fotografii najciekawszych miejsc w mieście oraz pasji jego mieszkańców.

 

§ 3

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
 2. Konkurs dotyczy fotografii zawartych w następujących kategoriach:

a) Ostrowiec Świętokrzyski – miasto ludzi z pasją

b) Architektura, przyroda, krajobraz

 1. Zdjęcia powinny przedstawiać miejsca z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego oraz ludzi realizujących swoje pasje w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 4

Podstawa prawna

 1. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W niniejszym regulaminie nie mają zastosowania przepisy ustawy art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 223 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).
 3. W regulaminie konkursu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.
 5. Uczestnicy konkursu nie spełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu. Decyzja Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora  konkursu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do ograniczenia i/lub zmiany wysokości i/lub liczby nagród, jak też do odstąpienia od przyznania pierwszej nagrody, jeśli w ocenie Komisji złożone prace nie spełnią przyjętych kryteriów w stopniu zadowalającym i/lub nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac.

 

§ 5

Forma konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty, kierowany do wszystkich fotografujących, nie tylko z tereny miasta.
 2. Temat konkursu - „Ostrowiec Świętokrzyski w obiektywie”.
 3. Fotografie złożone na konkurs muszą dotyczyć jednej z dwóch kategorii:
 1. Kategoria I. „Ostrowiec Świętokrzyski – miasto ludzi z pasją”. Prace w tej kategorii winny ukazywać pasje mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, mile widziane jest ukazanie pasji mieszkańców na tle miasta.
 2. Kategoria II. „Architektura, przyroda, krajobraz”. Prace w tej kategorii muszą dotyczyć  obiektów, pejzaży, przyrody lub małej architektury znajdujących się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie były nigdzie wcześniej publikowane i przedstawianie w innych konkursach.
 2. Informacje o konkursie i o regulaminie konkursu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: www.um.ostrowiec.pl oraz Miejskiego Centrum Kultury http://mck.ostrowiec.pl/

 

 

§ 6

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych (indywidualnych).
 2. Prace zgłaszane do konkursu muszą być sygnowane przez jedną osobę.  
 3. Każdy uczestnik może zgłosić max 5 fotografii.
 4. Cykl jako spójna wypowiedź autorska (do 3 zdjęć) będzie traktowana jako jedna praca.
 5. Uczestnikami konkursu nie mogą być:

-        członkowie Komisji Konkursowej

-        osoby biorące udział w opracowaniu i rozstrzyganiu konkursu

-        osoby które są powinowatymi członków Komisji Konkursowej lub osób organizujących konkurs.

§ 7

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 3. Fotografie muszą zostać wykonane na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i złożone w wersji elektronicznej (na płycie CD) oraz na papierze fotograficznym w rozmiarze 20x30cm.
 4. Fotografie należy zapisać w formacie plików JPG na płycie CD. Rozdzielczość zdjęcia minimalna 2816 x 2112 (5,95 megapixel).
 5. Płyta, prace oraz zaklejona koperta winny być opatrzone godłem autora. W kopercie autor umieszcza kartkę z informacjami zawierającymi jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i czytelny podpis.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku.
 7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
 8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 lub nr 2 (w przypadku osób niepełnoletnich) do niniejszego regulaminu.
 9. Uczestnicy nieletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody od swych opiekunów prawnych.
 10. Każdy uczestnik konkursu składa oświadczenie o możliwości bezpłatnego publikowania przez Organizatora konkursu złożonych fotografii konkursowych.
 11. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie, do których uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione.
 12. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora konkursu.

§ 8

Nagrody

 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 2. Wszystkie zgłoszone na konkurs prace oceni Komisja konkursowa, która przyzna nagrody finansowe. Decyzje Komisji są ostateczne.
 3. W ramach konkursu Komisja wyłoni sześć najlepszych prac.
 4. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody finansowe:

Kategoria I: Ostrowiec Świętokrzyski – miasto ludzi z pasją

- za zajęcie I miejsca w wysokości 2.000 zł

- za zajęcie II miejsca w wysokości 1.500 zł

- za zajęcie III miejsca w wysokości 1.000 zł

Kategoria II: Architektura, przyroda, krajobraz

- za zajęcie I miejsca w wysokości 2.000 zł

- za zajęcie II miejsca w wysokości 1.500 zł

- za zajęcie III miejsca w wysokości 1.000 zł

 1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda zostanie pomniejszona o 10% podatku zryczałtowanego. 
 2. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury - http://mck.ostrowiec.pl/ oraz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - www.um.ostrowiec.pl.

§ 9

Komisja konkursowa

 1. W skład Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora wejdą przedstawiciele Miejskiego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią – członkowie ZPAF
 2. Zadaniem komisji oceniającej jest:

-        kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w konkursie

-        ocena zgłoszonych fotografii

-        przyznanie nagród

 1. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

-        interpretację artystyczną tematu konkursu

-        jakość techniczną i poziom estetyczny prac

 

§ 10

Wystawa pokonkursowa

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac na wystawie pokonkursowej oraz publikacji w prasie, internecie i materiałach promocyjnych.

 

§ 11

Terminarz

 1. Dniem rozpoczęcia konkursu jest dzień, w którym jego regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl oraz http://mck.ostrowiec.pl/.
 1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 30 sierpnia 2016r.
  do godziny 12.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 1. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 1-8 września 2016r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 września 2016 r.
 4. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

§ 12

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu. Adres do korespondencji: Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i realizacji opracowanej koncepcji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 1133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

§ 13

Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja konkursowa
i do niej należy ostateczna interpretacja Regulaminu.

  

 

konkurs03

 

Akcja "Mozaika"

 1. Poza konkursem prowadzona jest zbiórka fotografii prezentujących mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, które zostaną uwiecznione na wspólnej mozaice w postaci herbu miasta.
 2. Fotografie winny być wykonane na białym, niebieskim lub żółtym tle.
 3. Fotografie należy przesłać za pomocą poczty e-mail na adres: mckostr@mck.ostrowiec.pl  lub dostarczyć na płycie CD do Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 4. Do każdej wysłanej fotografii należy dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 lub nr 4 (w przypadku osób niepełnoletnich) do niniejszego regulaminu.