Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKA KOMITETU MONITORUJĄCEGO „PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2016-2023”

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza nabór na członka Komitetu Monitorującego, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Zarządzeniem nr IV/76/2017 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

 1. Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023 stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanego dalej Prezydentem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, zwanego dalej Programem Rewitalizacji, oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.
 2. Komitet reprezentuje lokalne środowiska publiczne, gospodarcze, naukowe, mieszkańców Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, organizacje pozarządowe oraz inne grupy społeczne.
 3. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
 4. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zarządzeń Prezydenta Miasta związanych
  z rewitalizacją.

II. Termin naboru i zasady zgłoszenia kandydata na członka Komitetu.

 1. Nabór kandydatów na członka trwa od dnia 30 marca do 24 kwietnia 2017r.
 2. Zgłoszenia kandydata na członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu na adres e-mail: rewitalizacja@um.ostrowiec.pl lub przesyłając pocztą bądź dostarczając osobiście na adres Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pok. 101.
 3. Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po zakończeniu naboru na stronie internetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Przy wyborze członków Komitetu brane będą pod uwagę w szczególności następujące elementy: a) znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji, b) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych związanych z Programem Rewitalizacji, c) miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze zdegradowanym,
 5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie przez Zespół zadaniowy ds. Rewitalizacji powołany Zarządzeniem nr IV/298/2016 Prezydenta Miasta z dn. 01 czerwca 2016r. wraz z  późniejszymi zmianami.
 6. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.
 7. Szczegóły dotyczące wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Monitorującego przedstawia Regulamin Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata                             2016-2023 będący załącznikiem do ogłoszenia.

 Załączniki:

pdf Regulamin Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (2.38 MB)

Załączniki edytowalne:

document Formularz zgłoszenia na członka Komitetu Monitorującego (19 KB)