Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

 

Informacja

Na podstawie Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr IV/76/2017 z dnia 7 lutego 2017r informujemy, że w oznaczonym terminie tj. w dniach 30.03 -24.04.2017r. nie zgłosiła się wymagana Regulaminem liczba kandydatów na członka Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Wobec powyższego zgodnie z pkt II.4 ww. Regulaminu ogłasza się ponownie nabór na członka Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 dla interesariuszy określonych w pkt 2 lit. c)-h) Regulaminu.

Termin naboru i zasady zgłoszenia kandydata na członka Komitetu.

  1. Nabór kandydatów na członka trwa od 5 do 24 maja 2017r.
  2. Zgłoszenia kandydata na członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu na adres e-mail: rewitalizacja@um.ostrowiec.pl lub przesyłając pocztą bądź dostarczając osobiście na adres Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pok. 101.
  3. Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po zakończeniu naboru na stronie internetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
  4. Przy wyborze członków Komitetu brane będą pod uwagę w szczególności następujące elementy:                                                - znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji,                                                                                                                               - uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych związanych z Programem Rewitalizacji,                                                                 - miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze zdegradowanym

pdf Regulamin Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (2.38 MB)

document Formularz zgłoszenia na członka KR (19 KB)