Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga oblodzenie !!!

- czytaj więcej...
 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydał Zarządzenie nr IV/381/2017 z dnia 14 lipca 2017 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, w skład którego wchodzi osiemnastu przedstawicieli m in. podobszarów rewitalizacji, spółdzielni, instytucji publicznych, sektora społecznego, spółek prawa handlowego, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, Rady Miasta i pracowników Urzędu Miasta. Członkowie Komitetu wyłonieni zostali w wyniku otwartego naboru oraz powołani przez Prezydenta Miasta zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 przyjętego Zarządzeniem nr IV/76/2017 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2017r.

Komitet Monitorujący stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jego zadaniem jest społeczny nadzór nad monitorowaniem i ewaluacją Programu. Pierwsze zebranie członków Komitetu planowane jest w sierpniu.

pdf Zarządzenie nr IV/381/2017 powołujące Komitet Monitorujący Program Rwewitalzacji Miasta Ostrowca Śiętokrzyskiego na lata 2016-2023 (698 KB)

pdf Regulamin Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (2.38 MB)