Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023., które otworzył Pełnomocnik ds. Rewitalizacji, Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju - Dominik Smoliński.

Komitet został powołany 14 lipca 2017r. przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest on organem doradczym i opiniodawczym w zakresie planowanych działań rewitalizacyjnych jak również stanowi organ monitorujący Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, w zakresie realizacji jego założeń oraz stopnia wykonania ujętych w nim projektów i przedsięwzięć.

Na wstępie, tuż po powitaniu uczestników, Pełnomocnik przeprowadził głosowanie, w wyniku którego wyłoniony został Przewodniczący Komitetu - Mariusz Kosiarz oraz jego zastępca Marek Cichosz. Następnym punktem obrad była prezentacja przyjętego w grudniu 2016r. Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, podczas której Pełnomocnik zapoznał również uczestników spotkania z celami i zasadami działania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego jako organu oceniającego stopień aktualności i realizacji założeń Programu.

Podczas spotkania członkowie Komitetu mieli możliwość zadawania pytań na temat planowanych w mieście inwestycji. Poruszyli kwestie z szeroko rozumianym procesem rewitalizacji, ale także zagadnienia dotyczące całego miasta i jego mieszkańców.

Komitet został powołany na okres obowiązywania Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.   W   tym czasie spotkania komitetu będą odbywać się zgodnie z potrzebami, raz na kwartał, a uczestnictwo w nim ma charakter społeczny.

 

document Prezentacja - I Spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (19.14 MB)