Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się trzecie spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem realizacji projektów zgłoszonych przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. do Programu Rewitalizacji. Na dziewięć zgłoszonych przez ten podmiot przedsięwzięć rewitalizacyjnych pięć jest w trakcie realizacji, a dwa uzyskały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2023. Obejmują one działania skupione na sferze społecznej rewitalizacji naszego miasta, choćby takie jak: aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany, czy wspieranie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych.

Spotkanie uzupełnił spacer studyjny na „Targowiska Miejskie” poprowadzony przez dyrektora tego obiektu pana Mariusza Kosiarza. Członkowie mieli okazję obejrzeć niedawno ukończoną wiatę handlową "Mój Rynek" wykonaną przy udziale środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

"Założeniem tego miejsca było stworzenie warunków do sprzedaży i promocji lokalnych produktów rolno-spożywczych i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Jest to miejsce szczególnie ważne bowiem od budowy tego obiektu zaczął się szeroko zakrojony proces rewitalizacji tego miejsca” - powiedział dyrektor Mariusz Kosiarz.

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarze Targowisk Miejskich zostały zaplanowane na lata 2018-2021.