Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W Urzędzie Miasta w dn. 27.06.2019r. odbyło się kolejne, ósme już, spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji. Prezydent Miasta zaprosił do udziału w obradach członków Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Wiceprezydenta Miasta Dominika Smolińskiego, podczas którego przedstawił stopień realizacji Programu i poinformował o rozpoczęciu prac nad jego aktualizacją.

Gościem specjalnym spotkania była Pani Anna Górak, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa, która omówiła wpływ ekonomii społecznej na proces rewitalizacji. Pani Anna Górak w swojej prezentacji podkreśliła wagę sfery społecznej w procesie rewitalizacji i konieczność ożywienia życia społecznego w celu dopełnienia tego procesu.

"Odbudowa tkanki społecznej to najważniejszy element, który decyduje o sukcesie rewitalizacji. Współpraca, partnerstwo w ramach partycypacji to droga do przeprowadzenia trwałej rewitalizacji".

Nadmieniła również, że program musi być zmieniany w porozumieniu z mieszkańcami, którzy potrzebują odpowiedniej edukacji w celu rozumienia procesu rewitalizacji, a społeczność lokalna powinna być rozumiana jako aktywna wspólnota, która rozwiązuje problemy i podejmuje przedsięwzięcia współpracując z władzami lokalnymi w procesie wprowadzania zmian w sferę życia mieszkańców. Ekonomia społeczna jest narzędziem realizacji takich założeń. Pani Anna Górak wspomniała również o roli ekonomii solidarnej jako części ekonomii społecznej, w której podmioty realizujące jej założenia reintegrują społecznie i zawodowo społeczeństwo. Poświęciła również uwagę przedsiębiorstwom społecznym, które przedstawiła jako podmioty, które wspierają cele społeczne, realizują je jako nadrzędne     m in. poprzez współpracę z samorządem.

Spotkanie dopełniły prezentacje dotyczące stanu realizacji projektów zgłoszonych do Programu, przedstawione przez dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Magdalenę Salwerowicz oraz Panią Sylwię Ojczymek-Mroczek reprezentującą Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

 Poniższe zdjęcia przedstawiają członków Komitetu Monitorującego uczestniczących w spotkaniu

IMG 20190627 1410041 IMG 20190627 1409491